دوره و شماره: دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390 

مقاله علمی - مروری

3. نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان

صفحه 39-56

محمدرضا میری؛ حسین حسینی گیو؛ غلامرضا محتشمی برزادران


مقاله علمی - ترویجی

4. اعداد کاتالان

صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


مقاله علمی - مروری

5. بررسی دینامیکی سلول عصبی

صفحه 73-96

محمدرضا رزوان؛ سمیه یاسمن