دوره و شماره: دوره 30، شماره 46، فروردین 1390 

مقاله علمی - مروری

نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان

صفحه 39-56

محمدرضا میری؛ حسین حسینی گیو؛ غلامرضا محتشمی برزادران


مقاله علمی - ترویجی

اعداد کاتالان

صفحه 57-72

بهناز کوچک شوشتری


مقاله علمی - مروری

بررسی دینامیکی سلول عصبی

صفحه 73-96

محمدرضا رزوان؛ سمیه یاسمن