موضوعات = آنالیز عددی
تعداد مقالات: 6
1. چندجمله ای نگاری؛ تلفیقی از ریاضی و هنر

دوره 38، شماره 64، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-166

مرتضی بیشه‌ نیاسر


2. سه روایت از نوسان شدید

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-124

حسن مجیدیان؛ خدیجه ندائی اصل


3. شش افسانه درباره درونیابی چندجمله ای و فرمول های انتگرال گیری

دوره 36، شماره 60، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-102

داوود میرزایی


4. تجزیۀ نامنفی ماتریسی: روشی برای تحلیل داده های نامنفی

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-90

منصور رزقی؛ مهسا یوسفی


5. الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-25

نظام الدین مهدوی امیری؛ حمید اسماعیلی


6. درونیابی هموگرافیک

دوره 19، شماره 25، پاییز و زمستان 1379، صفحه 11-22

میرکمال میرنیا؛ علیرضا غفاری