موضوعات = نظریه جبری اعداد
پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

دوره 39، شماره 67، اسفند 1399، صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی


آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی

دوره 38، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 117-142

مجتبی بهرامیان


قضیۀ بزو

دوره 37، شماره 62، خرداد 1397، صفحه 125-140

داود حسن زاده للکامی


قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

دوره 30، شماره 48، بهمن 1390، صفحه 47-59

عبدعلی کوچک پور؛ منصور معتمدی


مساله اعداد همنهشت و حدسیه BSD درباره رتبه خمهای بیضوی

دوره 29، شماره 45، مهر 1389، صفحه 61-73

علی سرباز جانفدا؛ سجاد سلامی


ایدآلها، واریته های جبری و الگوریتم ها

دوره 19، شماره 25، آذر 1379، صفحه 65-71

حسن حقیقی