دوره و شماره: دوره 35، شماره 59، بهمن 1395 

مقاله علمی - مروری

سیر تاریخی فلسفۀ ریاضی

صفحه 7-27

سیاوش شهشهانی


ترجمه

میراث فوریه

صفحه 29-41

سعید مقصودی


مقاله علمی - ترویجی

مقایسه ای از رویکردهای نیمن-پیرسن، بیز و کم-بیشینه در ازمون فرضیه های فازی

صفحه 43-70

سید محمود طاهری؛ عباس پرچمی؛ ناصر رضا ارقامی


ترجمه

حجم گوی های واحد تعمیم یافته

صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


مقاله علمی - ترویجی

رابطه ای معادل با رابطۀ فیثاغورس و سه تایی فیثاغورسی وارون

صفحه 99-105

جواد بهبودیان؛ صدیقه بلادی؛ مهرداد سیمکانی