دوره و شماره: دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389 

مقاله علمی - ترویجی

1. ریاضیات بدون بنیادها

صفحه 3-19

محمدصالح زارع پور


4. گرافهای هم انرژی

صفحه 41-50

ایوان گوتمن؛ علیرضا اشرفی؛ غلامحسین فتح تبار فیروزجایی


مقاله علمی - ترویجی

5. فلسفه ریاضی لاکاتوش

صفحه 51-60

احسان سیاوشی


دیدگاه نویسنده

8. ملوین هنریکسن

صفحه 79-81

احسان ممتحن