دوره و شماره: دوره 29، شماره 45، مهر 1389 

مقاله علمی - ترویجی

ریاضیات بدون بنیادها

صفحه 3-19

محمدصالح زارع پور


گرافهای هم انرژی

صفحه 41-50

ایوان گوتمن؛ علیرضا اشرفی؛ غلامحسین فتح تبار فیروزجایی


مقاله علمی - ترویجی

فلسفه ریاضی لاکاتوش

صفحه 51-60

احسان سیاوشی


دیدگاه نویسنده

ملوین هنریکسن

صفحه 79-81

احسان ممتحن