تعداد مقالات: 255
1. رمزهای موفقیت در تحصیلات تکمیلی

دوره 30، شماره 46، بهار و تابستان 1390، صفحه 3-32

علیرضا غفاری حدیقه


2. ریاضیات بدون بنیادها

دوره 29، شماره 45، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-19

محمدصالح زارع پور


3. استخراج فرمول قیمت گذاری اختیار معامله در مدل هستون

دوره 29، شماره 44، بهار و تابستان 1389

شیوا زمانی؛ بیژن ظهوری زنگنه؛ بهناز زرگری


4. کسرهای مصری

دوره 28، شماره 42، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-38

مهدی رجبعلی پور


5. فریب و ریاکاری با داده ها: کلاهبرداری در علوم

دوره 27، شماره 41، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-7

حمید پزشک


6. طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی

دوره 28، شماره 43، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-34

فریدون رضاخانلو؛ یوسف امیرارجمند


7. نامساوی میانگین های حسابی - هندسی

دوره 30، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-14

محمد صال مصلحیان


8. قضیه گلدی

دوره 27، شماره 40، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-14

احمد حقانی؛ منصور معتمدی


9. تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی دو بعدی

دوره 26، شماره 39، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-22

علیرضا سهیلی؛ محمد هادی مصلحی


10. جنبه های هندسی آنالیز تصادفی

دوره 26، شماره 38، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-35

روح الله جهانی پور


11. تحول شرام - لونر

دوره 25، شماره 37، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-20

فریدون رضاخانلو


12. مسائل وارون

دوره 25، شماره 36، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-16

مرتضی فتوحی فیروزآباد؛ محمود حصارکی


13. فرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی

دوره 24، شماره 34، بهار و تابستان 1384، صفحه 7-32

حسن نجومی


14. نظریه ذهن آفریننده براوئر

دوره 24، شماره 35، پاییز و زمستان 1384، صفحه 3-12

محمد اردشیر


15. حرکت براونی یا فرآیند وینر: ریاضی مدل ساز پدیده های طبیعی

دوره 23، شماره 33، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-20

بیژن ظهوری زنگنه؛ روح الله جهانی پور


16. جورج دانتزیگ

دوره 23، شماره 32، بهار و تابستان 1383، صفحه 1-6

حسین تقی زاده کاخکی


17. نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته

دوره 22، شماره 31، پاییز و زمستان 1382، صفحه 1-6

محمد امینی


18. حدس آنتروپی مینیمال

دوره 22، شماره 30، بهار و تابستان 1382، صفحه 1-12

حمیدرضا فنایی


19. رسته هندسه های تصویری

دوره 21، شماره 29، پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-15

فیروز پاشایی


20. الگوریتم هایی برای محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کاربرد آنها در حل معادلات دیوفانتی خطی

دوره 21، شماره 28، بهار و تابستان 1381، صفحه 1-25

نظام الدین مهدوی امیری؛ حمید اسماعیلی


21. ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

دوره 20، شماره 27، پاییز و زمستان 1380، صفحه 1-13

محمد اردشیر


22. تعمیم مساله هفده شتر و حل کارای رده ای از مسائل برنامه ریزی صحیح

دوره 20، شماره 26، بهار و تابستان 1380، صفحه 1-15

علی وحیدیان کامیاد


23. ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت

دوره 30، شماره 48، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-22

سید قهرمان طاهریان


24. هندسه و توپولوژی در بعدهای سه و چهار از دیدگاه نظریه زایبرگ - ویتن

دوره 31، شماره 49، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-22

حامد فرهاد پور


25. هندسه و توپولوژی در بعدهای 3 و 4 از دیدگاه نظریه زایبرگ-ویتن

دوره 31، شماره 50، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-26

حامد فرهادپور