ساختار جبری جمع در نظریه نسبیت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این نوشتار ابتدا رهیافت هندسی کارتسل در مدل بلترامی - کلاین برای هندسه هذلولوی مورد بررسی قرار می گیرد. نشان می دهیم که بر اساس تعبیر هندسی جمع بردارها با بازتاب های نقطه ای، مستقل از مفهوم توازی، فرمول معروف جمع نسبیت خاص در مدل بلترامی - کلاین به شکل کاملا طبیعی و ساده به دست می آید. سپس به بررسی رهیافت فیزیکی ساختار جمع نسبیتی و هم ارزی آن با رهیافت هندسی می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات