نسخه چاپی شماره ۷۱

تعداد محدودی نسخه چاپی شماره ۷۱ مجله در دفتر انجمن برای فروش موجود است.