انتشار شماره پاییز-زمستان ۱۴۰۱

شماره جدید مجله (پاییز و زمستان ۱۴۰۱) منتشر شد.