انتشار شماره ۷۲

شماره ۷۲ (بهار و تابستان ۱۴۰۲) فرهنگ و اندیشه ریاضی منتشر شد.