اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 173
تعداد پذیرش 53

مقالات منتشر شده (از سال 1377)
تعداد دوره‌ها 25
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 359
تعداد مشاهده مقاله 595063
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
درصد پذیرش 31 %