بعضی نتایج جدید در نظریه حلقه های تعویض پذیر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله چند نتیجه درباره ساختار حلقه های تعویض پذیر را مرور خواهیم کرد. به طور عمده بر حلقه پوچتوان، حلقه های رادیکال جیکوبسن و حلقه های با بعد گلفاند - کریلف تاکید خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات