دوره و شماره: دوره 35، شماره 58، بهار و تابستان 1395 

ترجمه

1. از آموزش و ریاضی تا آموزش ریاضی

صفحه 9-51

زهرا گویا؛ امیرحسین آشنا


دیدگاه نویسنده

4. تحلیل محتوای برنامه درسی معادلات دیفرانسیل

صفحه 89-102

یونس کریمی فردین پور


ترجمه

7. چرا اثبات؟

صفحه 127-134

رسول نصر اصفهانی؛ فاطمه اختری