رسته هندسه های تصویری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه سمنان، دانشکده تربیت دبیر مهدی شهر، گروه ریاضی

چکیده

هندسه تصویری رسما توسط دزارگ فرانسوی و شاگردان مونژ ابداع شد و طی قرون هفدهم و هیجدهم به بالاترین درجه رشد خود رسید. این هندسه از هندسه اقلیدسی ساده تر و مفیدتر است، زیرا با استفاده از چند اصل موضوعه ساده، احکام غیرمنتظره جالبی را به دست می دهد. به ویژه در هندسه مقاطع مخروطی، قضایای قوی و جامعی را مطرح نموده است. هدف اصلی این مقاله معرفی رسته هندسه های تصویری و بیان ویژگی های انواع ریختارهای آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات