گرافهای هم انرژی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه کراگوجواک

2 دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

فرض کنید یک گراف ساده داده شده است. هر مقدار ویژه ماتریس مجاورت این گراف یک مقدار ویژه آن نامیده می شود. انرژی یک گراف عبارت است از مجموع قدرمطلق های مقادیر ویژه آن. دو گراف با انرژی یکسان گرافهای هم انرژی نامیده می شوند. این مقاله به توصیف تاریخی و شرحی از نتایج جدید در این زمینه می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات