ففرمن و فلسفه ریاضی لاکاتوش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

فلسفه ریاضی لاکاتوش یک فلسفه جدی است و از طرف فلاسفه ریاضی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین نقادی ها از طرف ففرمن انجام شده است. در این مقاله، به بررسی نقد ففرمن از فلسفه ریاضی لاکاتوش می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات