رویکردهایی به مساله تعداد توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی از منظر مشبکه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه یزد، دانشکده ریاضی

چکیده

متن حاضر بخشی از یک تحقیق موضوعی پیرامون مساله شمارش توپولوژی ها روی یک مجموعه متناهی است که شامل: ویژگی های مشبکه توپولوژی ها، خواص توپولوژی های AT (اصلی)، معادل بودن این مساله با شمارش پیش ترتیب ها روی n نقطه، نحوه ارتباط مفاهیم توپولوژیکی روی یک مجموعه متناهی و نتایج به دست آمده برای n نابیشتر از 16 می باشد. متن از لحاظ مفاهیم توپولوژیکی خودکفا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات