مروری بر فرایندهای زیرجمعی، قضیه ارگودیک و چند کاربرد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

چکیده

در این مقاله، به اجمال دو جریان فکری را که در بسط نظریه احتمال تاثیرگذار بوده اند، مرور می کنیم. نخستین آنها با کارهای لاپلاس، پواسن و کشی آغاز می شود و از طریق مکتب روسی احتمال به دستاوردهای ارزنده ای منجر می گردد که قانون اعداد بزرگ کلموگرف در راس آنها است. دومین جریان با کارهای کلاوسیوس از نظریه احتمال در فیزیک آغاز می گردد و نهایتا به اثبات قضیه ارگودیک توسط بیرکهوف منجر می شود. در پایان چنذ کاربرد از قضیه ارگودیک فرآیندهای زیرجمعی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات