معرفی و نقد کتاب «گسترش ریاضیات»

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

این معرفی، در ادامه معرفی و نقد کتاب مورد بحث است که در شماره 26 مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی درج شد. در آنجا قسمت ناظر به ظاهر کتاب، راهنمای 1900 تا 1950، کتابنامه، نامها، عکسها، جمع بندی و نتیجه گیری همراه با معرفی چهار مقاله اول درج گردید. اکنون مقاله های 5 تا 12 می آید که جایگاه آن پیش از بخش (ج) در صفحه 63 شماره 26 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات