فلسفه ریاضی لاکاتوش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه ملایر، گروه ریاضی

چکیده

ریاضیات در طول تاریخ از نظر اکثر فلاسفه بهشتی برین برای متفکر به حساب می آمده است. نظام اصل موضوعی که اولین بار اقلیدس برای ارائه هندسه اش به کار برد، نمونه کامل خردورزی و اقناع کننده ترین روش عقلی بود چنان که اسپینوزا در کتاب «اخلاق» نظراتش را در قالب دستگاه اصل موضوعی بیان کرد. کانت معارف ریاضی را حقایق پیشینی می دانست و حتی راسل و کارنپ با او در این مورد هم عقیده بودند. در این مقاله خواهیم دید چنین برداشتی از معرفت ریاضی به انحائ مختلف مورد تردید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات