روابط اندازه پذیر و معادلات عملگری تصادفی در فضاهای باناخ

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، نگاشت های چندمقداری یا روابط اندازه پذیر را معرفی و ارتباط بین تعاریف مختلف اندازه پذیری آنها را مطالعه می کنیم. موضوع نگاشت های چندمقداری اندازه پذیر در نظریه بازیها و نظریه کنترل کاربرد دارد. مطالب بیان شده را برای بررسی وجود جواب معادلات عملگری تصادفی غیرخطی در فضاهای باناخ به کار می بریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات