قضیه اصلی حساب و یکتایی تجزیه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه ریاضی

چکیده

مفهوم یکتایی تجزیه در جبر، ریشه در قضیه اصلی حساب و نظریه جبری اعداد دارد. هدف این نوشتار بررسی مفهوم تجزیه و یکتایی آن است. پیشینه تاریخی قضیه اصلی حساب مورد بررسی قرار می گیرد. تجزیه در نیمگروهها را نیز با ذکر چند مثال مورد توجه قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات