برهانی برای قضیه کیلی - همیلتن

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

در این نوشته، برهانی غیر از برهان استاندارد برای قضیه کیلی - همیلتن ارائه می شود که بر مبنای استفاده از سری های توانی صوری استوار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات