دورهای تحلیلی روی خمینه های مختلط

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

سال 1961 مایکل اتیه و هیتزبروخ برای این که کلاس دوری در همولوژی، تحلیلی باشد، شرط توپولوژیک پیدا کردند. برای این که دوری تحلیلی باشد، می بایست شرطی بدیهی برقرار باشد که منجر به حدس هاج خواهد شد. در این مقاله، شرطی از هندسه مختلط که از نظریه هاج تحمیل می شود بررسی خواهیم کرد. بخش اعظم مقاله به ایده های نظریه مانع توپولوژیک اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات