دیدار با مساله

نوع مقاله : سایر موارد

نویسنده

دانشگاه گلستان، گروه ریاضی

چکیده

حل مسائل قسمت قبل و طرح مسائلی جدید برای حل و نیز مسائل حل شده.

کلیدواژه‌ها