اثباتهای جدید برای قضایای اقلیدس و اویلر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

در این نوشته برهانی جدید برای نامتناهی بودن اعداد اول ارائه می شود. این برهان بر اساس یک ایده شمارش ساده با استفاده از اصل شمول- طرد همراه با فرمولی صریح می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات