سیر تاریخی تألیف کتابهای درسی در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله بنابر ضرورت آشنایی با سیر تحول کتابهای درسی ریاضی و اهمیت نقشی که دارالفنون در این مورد داشته است، ابتدا ریشه های تاریخی این دوره مرور شده و سپس کتابهای درسی ریاضی مدرسه ای بر مبنای برنامه های درسی، بررسی و دسته بندی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات