چارچوب برنامۀ درسی ریاضی مبتنی بر اصول دوگانی، نیازهای فکورانه و استدلال پی در پی

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله چارچوب برنامۀ درسی موسوم به DNR معرفی و روند شکل گیری و پیوندهای آن با تحولات چند دهۀ اخیر این حوزه بررسی می شود. این چارچوب ریشه در دستاوردهای حوزۀ یادگیری، تلاشهای انجام گرفته در حوزۀ برنامه ریزی درسی و جریان مداوم پژوهشهای انجام گرفته توسط گرشن هَرِل دارد و می تواند معیارهای روشنی برای طراحی و تدوین برنامۀ درسی ریاضی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات