آموزش معلمان ریاضی، حوزه ای نیازمند پژوهش های عمیق

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

آزاد

چکیده

در این مقاله، ابتدا توسعۀ حرفه ای و یادگیری حرفه ای به عنوان دو رویکرد به آموزش معلمان ریاضی معرفی می شوند. سپس دانش های مورد نیاز برای تدریس ریاضی پرداخته می شود. در بخش آخر، تأثیر انواع دانش های مورد نیاز برای تدریس ریاضی بر جهت گیری تحقیقات در حوزۀ آموزش معلمان ریاضی مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات