معرفی و بررسی نقادانه کتاب فلسفه ریاضیات براون

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

آزاد / مدرس

چکیده

کتاب فلسفه ریاضیات نوشتۀ جیمز رابرت براون یکی از مهم ترین کتاب های عمومی در حوزۀ فلسفۀ ریاضیات به شمار می رود. در این مقاله، افزون بر معرفی و تلخیص این کتاب، متن اصلی و نیز ترجمۀ فارسی آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________