تحلیل مختصر آثار هانری کارتان

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

در این مقاله مجموعه آثار هانری کارتان مرور می شود. این مجموعه مشتمل بر سه جلد است. در جلد اول، زندگینامه و فهرستی از آثار او را می آوریم. مقالات راجع به توابع تحلیلی از قبیل مقالات مربوط به خمینه های اشتاین و بافه های سازگار جلد دوم را تشکیل می دهند. جلد سوم همه مقالات  بعدی هانری کارتان را جز اندکی موارد استثنایی در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات