کسرهای مصری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

چکیده

تا آنجا که ما می دانیم، مصریان ابداع اولین نماد کسر را در فهرست افتخارات خود دارند و شاید قرنها طول کشید تا در کنار دیگر اعداد مصری وارد محاسبات شد. یک کسر متعارفی دلخواه را چگونه باید نمایش داد تا بتواند در محاسبات رو به رشد فنی و اقتصادی وارد شود؟ هدف این مقاله تدریس قضیه های کهنه یا کشف قضیه های نو نیست. پژوهشی است در بررسی دگردیسی کسرهای مصری و گمانه هایی است در انگیزه های یکی از دیرینه ترین فرهنگ های دنیا برای آفرینش آن کسرها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات