یادی از کتاب «گزیده‌هایی از مقاله‌های ریاضی»

نوع مقاله : معرفی و نقد کتاب

نویسنده

دانشگاه خوارزمی، دانشکدۀ ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

انجمن ریاضی ایران از بدو تأسیس در دهۀ ١٣۵٠ رسالت اصلی خود را ارتقای آموزش و پژوهش در ریاضیات قرار داده و در این راه اهتمام و کوشش وافری داشته است. در اوایل دهۀ ١٣٨٠ ، شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران، به پیشنهاد رئیس وقت انجمن ریاضی ایران، آقای دکتر بهزاد، تدوین کتابی با محتوای گزیده هایی از مقاله های ریاضی را تصویب و تهیۀ آن را به آقایان دکتر بهزاد و زنگنه و اینجانب واگذار کرد که سرانجام، کار تدوین نهایی به اینجانب واگذار شد. هدف اولیه از گردآوری مقاله های ریاضی و تنظیم این مجموعه، بررسی روند پیشرفت آموزش و پژوهش ریاضیات در دوره ای تقریباً صدساله در کشور بود. کوششی بسیار در پیدا کردن مجله ها و گزینش مقاله ها به عمل آمد تا جنبه های کلی پیشرفت دانش ریاضی در کشور طی دهه های اخیر نشان داده شود. امید است در آینده پژوهش هایی کامل تر در این زمینه ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


****************************************
************************************
************************************