برهانی جدید برای قضیه‌ای کلاسیک در نظریۀ گروه‌های متناهی

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

2 دانشگاه کاشان، دانشکدۀ علوم ریاضی، گروه ریاضی محض

چکیده

قضیه ای کلاسیک در نظریۀ گروه ها می گوید اگر G یک 2-گروه متناهی باشد که تنها یک عضو مرتبۀ 2 دارد، آن گاه  G دوری است یا با یک ٢-گروه کواترنیون تعمیم یافته یکریخت است. هدف این نوشته، ارائۀ برهانی جدید برای این قضیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Hall Jr.,  M., The Theory of Groups, MacMillan, New York, 1959.
 
Suzuki, M., Group Theory II, Springer-Verlag, New York, 1986.
 
Suzuki, M., Group Theory II, Springer-Verlag, New York, 1986.