محاسبۀ تقریبی انتگرال بیضوی کامل نوع سوم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشکده شهید شمسی پور

چکیده

در این مقاله، روشی برای محاسبۀ انتگرال بیضوی کامل نوع سوم ارائه شده است. این روش، با تعمیم رابطۀ گاوس در مورد انتگرال بیضوی نوع اول به دست آمده  است و در شرایطی خاص (که ذکر خواهد شد)، جواب را با دقت قابل قبولی تخمین می زند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات