دوره و شماره: دوره 39، شماره 2 - شماره پیاپی 67، اسفند 1399، صفحه 1-224 

دیدگاه نویسنده

علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

صفحه 13-32

محمدقاسم وحیدی اصل؛ عبدالله جلیلیان


مقاله ترویجی

نگاهی به فضاهای احتمال ناجابه جایی

صفحه 93-106

محمد صال مصلحیان؛ علی طالبی؛ قدیر صادقی


پایه های تودرتو و کاربردهای آنها

صفحه 141-155

امیر هاشمی؛ بنت الهدی بینایی