نامساوی میانگین های حسابی - هندسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، ضمن ارائه اثباتهایی از نامساوی میانگین های حسابی - هندسی، چندین کاربرد آن را بیان می کنیم. به علاوه میانگین های مهم دیگری را معرفی نموده، به توصیف تعمیم های مهم این نامساوی در جبر ماتریس ها و جبر عملگرها می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات