برهانی مقدماتی برای فرمول گرگوری- منگولی - مرکاتور

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه قم، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله برهانی مقدماتی برای فرمول مشهوری که نشان می دهد مقدار سری همساز متناوب برابر با log2 است، ارائه می شود. اثبات بر مبنای مفاهیم ساده حساب دیفرانسیل و انتگرال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات