گفتگو با برادلی افرون

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

این مقاله شرح مصاحبه دو تن از دوستان برادلی افرون، آماردان مشهور آمریکایی، است با او که علاوه بر بیان بخش هایی از زندگی علمی خود، دیدگاههایش را درباره وضعیت آمار در مجامع علمی دنیا در گذشته و حال شرح می دهد. همچنین به کاربردهای جالبی از آمار در علوم دیگر اشاره می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات