هندسی سازی 3 - خمینه ها از طریق شار ریچی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

چکیده

رده بندی رویه های بسته، نقطه عطفی در توسعه توپولوژی است چنان که اکنون این مطلب برای بیشتر دانشجویان دوره کارشناسی به عنوان مقدمه ای بر توپولوژی تدریس می شود. رده بندی خمینه های با بعد بیشتر، خیلی مشکل تر است. در حقیقت به علت پیچیدگی گروه بنیادی، رده بندی کاملی مانند آنچه درباره رویه ها وجود دارد، در بعدهای بزرگتر از 3 ممکن نیست. در این مقاله کار قابل توجه گریشا پرلمان را که ممکن است مساله رده بندی 3- خمینه ها را حل کرده باشد، گزارش می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات