نامساوی برون - مینکوفسکی در گذر زمان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند، گروه ریاضی

2 دانشگاه مشهد، گروه آمار

چکیده

هدف این مقاله، معرفی اجمالی نامساوی برون - مینکوفسکی از طریق بحث تاریخی است. برای نیل به این مقصود& به مرور برخی
نامساوی های تحلیلی وابسته و توسیع ها و گونه های دیگر این نامساوی خواهیم پرداخت. ذکر دو مورد از کاربردهای نامساوی عام برون - مینکوفسکی که مهمترین توسیع نامساوی بالا است، پایان بخش مطالب این مقاله خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات