تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از 1880 تا 1970

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه کاشان، گروه ریاضی

چکیده

تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، کاربردهای آن در ریاضیات مالی و قیمت گذاری در بازار بورس روشن می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات