تحقیق و نوشتن مقاله

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه پرینستون، دانشکده ریاضی

چکیده

تحقیق در ریاضی به روش مدرن در ایران سابقه طولانی ندارد و به این دلیل این امر هنوز به یک مولفه فرهنگی خودجوش سیستم دانشگاهی ایران نشده است. در نتیجه برای تضمین بقاء فعالیت های تحقیقی اساتید، ضوابطی از سوی دست اندرکاران دانشگاهی طرح ریزی شده است که قرار است کارهای تحقیقی را تشویق و ترغیب نموده و عدم انجام این فعالیت ها را تنبیه. در این مقاله نگاهی داریم به تفاوت برنامه پژوهشی در علوم دانشگاهی در ایران و سایر نقاط دنیا.

کلیدواژه‌ها

موضوعات