نظریه ذهن آفریننده براوئر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، نظریه ذهن براوئر را معرفی می کنیم. پس از بیان مبانی فلسفی آن، به صورتبندی های مختلف آن می پردازیم و در خاتمه، چند نتیجه معروف ریاضی آن را به اختصار نام می بریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات