حساب مرتبه اول پئانو و زیرنظریه های آن همراه با چند مساله مرتبط در نظریه پیچیدگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، گروه ریاضی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

چکیده

در این مقاله، مروری بر نظریه های مرتبه اول حساب خواهیم داشت. همچنین اشاره خواهیم کرد که زیرنظریه های ضعیف حساب، ارتباط های اساسی با نظریه پیچیدگی دارند. در انتها، اشاره ای به نظریه های مرتبه اول شهودی حساب خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات