سیمای منطق فازی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

منطق فازی که در آن ارزش درستی هر گزاره، یک زیرمجموعه فازی از بازه واحد است، معرفی و وجوه اصلی آن بررسی می شود. نخست مروری بر منطق های دو ارزشی می کنیم و آنگاه به معرفی منطق فازی می پردازیم. در این زمینه، متغیرهای زبانی، قیدها و سورهای زبانی، قوعد اگر- آنگاه فازی و روابط استلزام های فازی معرفی و بررسی می شوند. سرانجام استدلال تقریبی را مورد توجه قرار داده، یکی از مهمترین قوانین استنتاج در منطق فازی یعنی قانون ترکیبی استنتاج را تشریح می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات