فزون از حد ریاضیدان «م. و. زر» وجود دارند

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، نویسنده می کوشد تا خواننده را با عده ای از ریاضیدانان آشنا سازد که با رفتارهای متعصبانه خود به جای تلاش در جهت رشد، بالندگی و تقویت جامعه ریاضی، زیان آور و مانع پیشرفت دیگران می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات