اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول

محمد صال‌مصلحیان

آنالیز تابعی، نظریه عملگرها استاد دانشگاه فردوسی مشهد

moslehian.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
moslehianum.ac.ir

سردبیر

سعید مقصودی

آنالیز ریاضی استاد دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/maghsoudi-saeid
s_maghsodiznu.ac.ir

مدیر اجرایی

شیوا زمانی

ریاضیات مالی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~zamani/
zamanisharif.edu

ویراستار ارشد

شاهرخ اسماعیلی

آنالیز عددی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~shesmaeili/
sh.esmaeiliuok.ac.ir

مشاور علمی

سیامک کاظمی

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

imsmct95gmail.com

اعضای هیئت تحریریه

محمد جلوداری ممقانی

هندسه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/6226468/?lang=fa-ir
imamaghanyahoo.com

سیامک یاسمی

جبر استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~yassemi
yassemiut.ac.ir

سید محمدباقر کاشانی

هندسه و توپولوژی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/kashanim
kashanimmodares.ac.ir

عبدالرحمن رازانی

معادلات دیفرانسیل، آنالیز غیرخطی استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

ikiu.ac.ir/members/?lang=0&id=169
razanisci.ikiu.ac.ir

مازیار صلاحی

بهینه‌سازی استاد دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~salahim
salahimguilan.ac.ir

فرزاد رادمهر

آموزش ریاضی دانشیار دانشگاه علم و تکنولوژی نروژ

www.ntnu.no/ansatte/farzad.radmehr
farzad.radmehrntnu.no