اخذ شناسه doi

 از شماره بهار ۱۴۰۱ به بعد، مقالات با شناسه doi منتشر خواهند شد.