نویسنده = رسول کاظمی
تعداد مقالات: 5
1. مجموع‌های انتخابی یک سری نامتناهی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-173

رسول کاظمی؛ مهدی دهقانی


2. پیدایش مجموعه های باز، مجموعه های بسته و نقاط حدی در آنالیز ریاضی و توپولوژی

دوره 37، شماره 63، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-91

روح الله جهانی پور؛ سعید مقصودی؛ رسول کاظمی


3. کاشی کاری

دوره 37، شماره 62، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-107

رسول کاظمی؛ حمیدرضا نعمتی


4. حجم گوی های واحد تعمیم یافته

دوره 35، شماره 59، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-98

رسول کاظمی؛ رضا کهکشانی


5. مجموعه‌های اندازه پذیر به مثابه نقاط حدی

دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-106

رسول کاظمی